Добре дошъл Гост!Вход

Прилагане на мерките за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма

ОБУЧЕНИЕТО СТАРТИРА НА 1.12.2019 г.
Искате за преминете въвеждащо или продължаващо обучение по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Запознайте се с основните нормативни документи и задълженията и отговорностите, които имате като задължен субект по чл. 4 от ЗМИП.

Целите на новите разпоредби на ЗМИП са засилване на превенцията за изпирането на пари и финансирането на тероризма, борбата срещу корупцията, по-ефективно отчитане на рисковете, увеличаване на капацитета на компетентните национални институции за анализ и обмен на информация.

Съгласно ЗМИП всички лица, задължени да прилагат мерки срещу изпирането на пари, трябва да се запознаят с новите разпоредби и да предприемат действия по прилагането им.

Обучението поставя на фокус:

 • Нови моменти в нормативната рамка
 • Мерки за контрол и предотвратяване изпирането на пари
 • Комплексна проверка на клиент
 • Оценка на риска и определяне на рисковия профил на клиента
 • Критерии за съмнителни сделки, операции и клиенти
 • Събиране на доказателства относно собствеността на имуществото, подлежащо на трансфер
 • Изискване на сведения за произхода на паричните средства или ценности – предмет на операциите или сделките, както и за източника на имущественото състояние
 • Предоставяне на събраната информация по т. 1 - 4 на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" при условията и по реда на чл. 72.

И още:

 • Нормативните текстове на Закон за мерките срещу изпиране на пари, Закон за мерките срещу финансиране на тероризма, Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари в удобен за четене и изтегляне формат
 • Готови примерни документи за директно прилагане
Обучението включва следните модули: 

Общи положения. Задължения и отговорности по ЗМИП, ЗМФТ и ППЗМИП

В тази част от обучението ще се запознаете с европейското законодателство и основните нормативни документи, регламентиращи на национално ниво превенцията и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Разглеждат се задълженията и отговорностите на задължените субекти по чл. 4 от ЗМИП.

Комплексна проверка на клиентите

Този модул ще Ви запознае с общите правила за прилагане на мерките за комплексна проверка; идентифициране на клиенти и проверка на идентификацията; идентифициране на действителните собственици и проверка на тяхната идентификация; изясняване на произхода на средствата. Разширена и опростена комплексна проверка.

Вътрешна система за оценка на рисковете от изпиране на пари и определяне на индивидуален рисков профил на клиентите

Основен акцент модулът поставя върху принципите при изготвяне на вътрешната оценка на риска. Разглеждат се отделните рискови категории, идентифицирането и оценкат на рисковете, които биха произтекли от установяването на делово взаимоотношение или от извършването на случайна сделка или операция.

Мерки срещу финансирането на тероризма

Мерките срещу финансирамето на теорризма целят предотвратяване и разкриване на действия на физически лица, юридически лица, групи и организации, насочени към финансиране на тероризма. Те включват блокиране на финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси, както и разкриване на информация относно клиенти, сделки и операции, свързани със съмнение за финансиране на тероризъм.

Събиране, съхраняване и разкриване на информация

В този модул ще научите как се събира и съхранява събраната информация и какви са задълженията на отговорните лица за осъществяване на мониторинг върху установените делови взаимоотношения с клиентите, както и как се прилагат критерии за разпознаване на съмнителни клиенти, операции или сделки. Разглежда се и редът за информиране при възникване на съмнение за изпиране на пари.

Вътрешна организация и правила за обучение. Процедура за подаване на сигнали от служители

Правила за организация и работа на специализираната служба и обучение на служителите. Разпределение на отговонростта на служителите за изпълнение на задълженията по ЗМИП и актове по прилагането му.

Система за вътрешен контрол и отговорности

Създаване на система за вътрешен контрол за изпълнение на задълженията, установени в ЗМИП, ЗМФТ и актовете по прилагането им на иво институция. Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиранет на тероризма

Обучението е подходящо за: 
Лица, организиращи възлагането на обществени поръчкиЛица, работещи в публичния сектор и попадащи в обхвата на чл. 4 от ЗМИПЮридически лица с нестопанска цел
Достъп до обучението: 
3 месеца
Цена: 
48,00 лв
Регистрирай ме

Отдел клиенти

Тел.:  02 974 17 81

Факс: 02 974 17 69 

Как да се запиша за обучение?

 • Направете заявка за обучението, като попълните Вашите данни за регистрация и плащане (и фактура ако желаете). След това ще получите e-mail за направената заявка.
 • Направете плащане за избраното обучение. Ще бъде активиран достъпа Ви до платформата и ще получите e-mail с линк за еднократен достъп. На първото влизане трябва да зададете Ваша парола за достъп до системата.
 • Влезте с Вашият e-mail и парола и започнете обучението си.

Какво трябва да имате, за да учите онлайн?

 • Личен имейл адрес.
 • Интернет връзка на устройството, което ще използвате (компютър, таблет или смартфон).
 • Желание да повишите своята лични/ професионални познания и квалификация.

Как протича Вашето онлайн обучение?

 • Влизате в системата с Вашия e-mail и парола – когато и откъдето Ви е удобно.
 • Имате три месеца за достъп до теоретичния материал, видео лекциите, задачите за текущ контрол.
 • Задавате Вашите въпроси във форума на обучението.
 • Попълвате финалния тест.
 • Изтегляте Вашия сертификат за преминато обучение.

Като част от екипа на РААБЕ България ние сме абсолютно сигурни в качеството на нашите онлайн обучения и в техните предимства. Именно затова предоставяме на Вас – нашите клиенти, 100% гаранция за удовлетвореност!

Защита на личните данни
Ние стриктно прилагаме мерки за защита на личните данни от трети лица, съобразно Закона за защита на личните данни.

Бърз отговор и реакция
Ако имате въпрос към нашия екип, свързан с организацията или провеждането на обучението, ще получите отговор в рамките на 1 работен ден, а в повечето случаи до 1-2 часа!