Добре дошъл Гост!Вход

Подготовка за конкурс за длъжността директор на общинско/държавно училище

Предстои Ви да се явите на конкурс или искате да познавате и/или да повишите знанията си за действащите нормативни документи в системата на средното образование. Обучението има за цел да подготви кандидатите за успешно представяне на писмен изпит – тест и интервю.

В рамките на обучението са разгледани компетентностите, които се оценяват от изпитната комисия, както и изискванията за участие и етапите на конкурсната процедура. На разположение на обучаемите са нормативните документи, които е необходимо да познават, в удобен за ползване формат и над 150 въпроса, които дават възможност за многократно упражняване за писмения изпит – тест.

Участниците в обучението ще:

 • се запознаят с възможностите за участие в конкурс за заемане на длъжността „Директор на общинско/държавно училище“;
 • получат конкретни разяснения относно изискванията и процедурата за кандидатстване;
 • повишат знанията си за нормативните документи за сферата на средното образование;
 • имат възможност да решат примерен писмен изпит-тест и да получат отговори на въпросите, за да се самооценят;
 • имат възможност да се подготвят за интервюто, като отговорят на примерни въпроси.

Акценти от програмата:

 • Изисквания за заемане на длъжността.
 • Необходими документи.
 • Обзор на нормативните документи.
 • Ключови управленски умения и компетентности.
 • Практически съвети за подготовката за конкурса.
 • Решаване на примерен писмен изпит-тест.
 • Ключ с отговори на теста.
 • Примерно интервю за кандидат-директор.
 • Поведение и дрескод по време на интервюто.
 • Примерни въпроси, задавани на интервюто.
Обучението включва следните модули: 

Изисквания, необходими документи и етапи на конкурса

В този модул ще научите всичко, което е необходимо да знаете за кандидатстването за длъжността „Директор на общинско/държавно училище“. Разгледани са функциите и правомощията на държавните органи, които определят политиките в областта на образованието, и органите, които осъществяват неговото управление. Ще научите какви са изискванията към кандидатите за заемане на длъжността, какви документи за необходими за участие и какви са етапите на конкурса.

Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове

Тази компетентност се проверява в много голяма степен по време на конкурса. Писменият изпит-тест е ориентиран към проверка на познанията и ориентацията на кандидатите в нормативната уредба в системата на средното образование. Голяма част от въпросите на комисията на интервюто също са свързани пряко или косвено с познаване и прилагане на нормативната уредба. Този модул е с фокус върху нормативните документи, действащи в областта на образованието, разделени в три категории: документи, осигуряващи условията, организацията и провеждането на държавната образователна политика; документи, свързани с трудово-правните отношения и документи, свързани с финансиране на образованието. Всички документи са придружени с кратък коментар и са в удобен за четене формат. Към всяка група документи ще може да се упражните с примерни въпроси.

Академични компетентности

Видно от професионалния профил на директора на детска градина, училище или център за подкрепа за личностно развитие, съгласно Приложение № 3 към Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, изисквания са предявени както към първоначалната професионална подготовка на директорите, така и към тяхната нагласа за учене през целия живот.

Организационни компетентности

Способността за ефективна ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ на училищните процеси и ресурси е широкоаспектна дейност, чиито граници трудно биха могли да бъдат очертани. Най-общо, ефективната политика изисква въз основа на добре разработена училищна регламентация да се осигури оптимална организация на вътрешноучилищните процеси и адекватно и навременно реагиране на динамичните промени в училищното обкръжение.

Управление на ресурси

Управлението на ресурсите има различни измерения. Без съмнение от изключителна важност е познаването и прилагането на подходи, методи и добри практики в областта на управлението на човешките ресурси, както и способността за ефективно и ефикасно управление на материалните и финансовите ресурси.

Комуникативни компетентности

Комуникативната компетентност на кандидата се преценява от комисията на проведеното интервю както от общото представяне, така и при даването на отговори на въпроси от членовете на комисията. Комуникативната компетентност включва умения да се отговаря конкретно, наличие на добър професионален изказ, умения за мотивиране и убеждаване. Примерните въпроси, включени в модула, ще Ви помогнат в цялостната подготовка за интервюто.

Административни компетентности

Административните компетентности са свързани с познаването и прилагането на нормативната уредба в системата на предучилищното и училищното образование, професионалното образование и обучение, държавните образователни стандарти и други подзаконови нормативни документи.

Интервю

Ключът към успешното представяне на интервюто е в подготовката. Този модул ще Ви помогне да формулирате своите цели, да анализирате силните и слабите си страни и да се подготвите за интервюто. Модулът включва насоки за успешно представяне и примерни въпроси.

Тренинг на знанията и уменията

Този модул има за цел да Ви подпомогне в подготовката за писмения изпит-тест. На Ваше разположение са примерни въпроси, с които ще може да тренирате своите знания.

Обучението е подходящо за: 
Педагогически специалисти, на които им предстои да се явят на конкурс за длъжността „Директор на общинско/държавно училище"
Достъп до обучението: 
3 месеца
Цена: 
96,00 лв
Регистрирай ме

Отдел клиенти

Тел.:  02 974 17 81

Факс: 02 974 17 69 

Как да се запиша за обучение?

 • Направете заявка за обучението, като попълните Вашите данни за регистрация и плащане (и фактура ако желаете). След това ще получите e-mail за направената заявка.
 • Направете плащане за избраното обучение. Ще бъде активиран достъпа Ви до платформата и ще получите e-mail с линк за еднократен достъп. На първото влизане трябва да зададете Ваша парола за достъп до системата.
 • Влезте с Вашият e-mail и парола и започнете обучението си.

Какво трябва да имате, за да учите онлайн?

 • Личен имейл адрес.
 • Интернет връзка на устройството, което ще използвате (компютър, таблет или смартфон).
 • Желание да повишите своите лични/ професионални познания и квалификация.

Как протича Вашето онлайн обучение?

 • Влизате в системата с Вашия e-mail и парола – когато и откъдето Ви е удобно.
 • Имате три месеца за достъп до теоретичния материал, видео лекциите, задачите за текущ контрол.
 • Задавате Вашите въпроси във форума на обучението.
 • Попълвате финалния тест.
 • Получавате Вашия сертификат за преминато обучение.

Като част от екипа на РААБЕ България ние сме абсолютно сигурни в качеството на нашите онлайн обучения и в техните предимства. Именно затова предоставяме на Вас – нашите клиенти, 100% гаранция за удовлетвореност!

Защита на личните данни
Ние стриктно прилагаме мерки за защита на личните данни от трети лица, съобразно Закона за защита на личните данни.

Бърз отговор и реакция
Ако имате въпрос към нашия екип, свързан с организацията или провеждането на обучението, ще получите отговор в рамките на 1 работен ден, а в повечето случаи до 1-2 часа!