Добре дошъл Гост!Вход

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
НА РААБЕ БЪЛГАРИЯ

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора, съгласно които РААБЕ България ООД предоставя онлайн и дистанционно обучение посредством своя интернет сайт – www.raabeonline.com и урежда отношенията между РААБЕ България ООД, ЕИК 121250175, адрес на управление: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, представлявано от Надежда Христова Цветкова – управител, наричано занапред ДОСТАВЧИК по отношение на услугите и информацията, предоставяни чрез обучението и всеки регистриран участник в него, наричан занапред ОБУЧАЕМ.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящите Общи условия представляват договор между Доставчика и Обучаемия и регламентират условията и реда за участие в обучения, предоставени от Доставчика чрез интернет сайта  www.raabeonline.com
Чл. 2. С регистрация за участие в обучение Обучаемият декларира в електронна форма,  че се е запознал с настоящите Общи условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва. Електронното потвърждение се извършва чрез поставяне на отметка след клаузата „Запознах се с Общите условия и съм съгласен/а с тях“.
Чл. 3. Извършване на акта на регистрация представлява извършване на електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП). След записването на това електронно изявление на сървър на ДОСТАВЧИКА по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено, то се превръща в Електронен документ по смисъла на ЗЕДЕП.
Чл. 4. Договорът се смята за сключен между страните от момента на декларирането на приемането на Общите условия от Обучаемия  и извършване на плащане до приключване на обучението или отказ на участие на Обучаемия в него, съгласно клаузите в настоящите Общи условия.
Чл. 5. Общите условия се оповестяват чрез интернет сайта в актуалната им редакция и информация за последното им изменение и допълнение, като Обучаемият има постоянен достъп до актуалните общи условия.

УСЛУГИ НА ДОСТАВЧИКА

Чл. 6. Услугите, предоставяни от доставчика включват:

  • Извършване на обучение по конкретно определена от доставчика тема, указана в съответната информационна интернет страница на обучението, посредством специално разработени лекции, практически упражнения, учебни материали и други информационни ресурси.
  • Достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, база данни, снимки и др., публикуване в интернет сайта и/или предоставени като част от учебния материал.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 7. Доставчикът е длъжен да предостави на Обучаемия електронен достъп до предлаганите информационни услуги при условия и ред, посочени в настоящите Общи условия.
Чл. 8. Доставчикът е длъжен да уведоми Обучаемия относно сроковете на обучението и начина за неговото провеждане.
Чл. 9. Доставчикът има право по всяко време да изменя и/или допълва обучителните материали, както и да изменя, допълва или прекратява действието на настоящите Общи условия.
Чл. 10. Обучаемият има право да участва в обучения на доставчика във вида и сроковете, уговорени между страните.
Чл. 11. Обучаемият е длъжен да заплати дължимата такса за участие в обучението.
Чл. 12. Обучаемият се задължава при използване на интернет сайта и учебните материали да не разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние или предоставя достъп на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, музика, фотографии, графики, видео и аудио материали, съобщения, както и всякакви други материали, които са част от обучението и платформата за дистанционно обучение.

УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 13. Обучаемият заплаща таксата за обучение, указана в съответната информационна интернет страница на обучението, в срок от 7 работни дни след направена регистрация за обучение.
Чл. 14. В случай, че Обучаемият не заплати таксата в посочения срок, регистрацията му за обучението се счита за невалидна и се третира като отказ от участие в обучение.
Чл. 15. Плащането се извършва по банков път по ред и условия указани от Доставчика.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 16. Доставчикът полага необходимата грижа за защита на информацията за Обучаемия, станала му известна по повод на участие на Обучаемия в обучения на Доставчика, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
Чл. 17. С приемането на тези Общи условия Обучаемият декларира, че е уведомен относно обстоятелствата по чл. 19, ал. 1 от Закона за защита на личните данни, и че е запознат с доброволния характер и условията за събиране и обработване на лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор, че може да упражнява правата си на достъп и коригиране на личните данни, предоставени във връзка с участие в обучение на Доставчика, на адреса на Доставчика.
Чл. 18. С приемането на тези Общи условия, Обучаемият изразява своето изрично съгласие, Доставчикът да обработва неговите лични данни, до които е получил достъп при сключването и изпълнението на договора, включително  за предлагане на нови стоки и/или услуги на Обучаемия и за статистически цели.
Чл. 19. Обучаемият се съгласява неговите данни да бъдат използвани за цели на директен маркетинг, извършван от Доставчика. Данните на обучаемия няма да бъдат предоставяни или продавани на трети лица.
Чл. 20. При изрично несъгласие данните му да бъдат използвани за тази цел, Обучаемият следва да изпрати писмено съобщение на публикуваните на интернет сайта и-мейл или адрес на Доставчика.
Чл. 21. Доставчикът се задължава да не разкрива лична информация за Обучаемия и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите когато  информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са упълномощени да изискват и събрат такава информация при спазване на законово установените процедури, както и в други, посочени от закона случаи.

СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОСТЪПА

Чл. 22. (1) Доставчикът спира достъпа до информационните и учебните услуги при наличието на следните обстоятелства:

  • При наличието на непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства).
  • За времето за техническа профилактика, за което потребителите се уведомяват предварително.

 (2) Доставчикът прекратява достъпа до информационните и учебните услуги в следните случаи:

  • При съществено  по негова преценка нарушение на разпоредбите на настоящите общи условия от потребителя.
  • При прекратяване действието на Общите условия.
  • При заявление от страна на Обучаемия.
  • При изразено несъгласие от страна на обучаемия с направени от Доставчика промени в Общите условия.
  • В 3 месечен срок след направено плащане за обучение, като за начална дата се счита датата на постъпване на плащането в банкова сметка на Доставчика.

ОТКАЗ ОТ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл. 23. Обучаемият има право да се откаже от провеждането на обучението чрез писмено уведомяване, което изпраща на посочени от Доставчика и-мейл адрес, факс номер или пощенски адрес, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.
Чл. 24. В случай, че Обучаемият изпрати известие за отказ извън регламентираните в Закона за защита на потребителите срокове,  Обучаемият дължи на Доставчика неустойка за прекратяването в размер на 100% от цената на обучението.
Чл. 25. Обучаемият е длъжен да обезщети Доставчика и трети лица за всички директни и индиректни вреди и пропуснати ползи, които са резултат от неспазване от страна на Обучаемия на условията в настоящите Общи условия.

АВТОРСКИ ПРАВА

Чл. 26. Всички учебни материали, както и елементи на съдържанието на интернет сайта, посредством който се извършва обучението, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, фотографии, графики, скици, презентации, видео и аудио материали и друга информация или елементи, представляват обект на авторското право под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Доставчика.
Чл. 27. Използването на учебните материали, както и съдържанието на интернет сайта, както и на всички обекти на права на интелектуална собственост, публикувани на интернет сайта е разрешено само във връзка с обучението на Обучаемия при запазване на всички обозначения по отношение на авторски и други права на интелектуална собственост.
Чл. 28. С приемането на тези Общи условия, Обучаемият се задължава да не нарушава чужди права на интелектуална собственост при участие в  обучението и ползване на интернет сайта.

КОМУНИКАЦИЯ

Чл. 29. Всички съобщения и уведомления, които страните си разменят следва да бъдат във писмена форма
Чл. 30. Писмената форма се счита за спазена и когато те са отправени по факс, електронна поща, натискане на хиперлинк или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.
Чл. 31. Писмената форма се счита за спазена и когато Доставчикът постави съответното съобщение или уведомление на видно място в  интернет сайта. Съобщенията, поставени на видно място в интернет сайта се считат за получени от Обучаемия, без за това да е необходимо изрично потвърждение.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 32. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Доставчика, като същият се задължава да уведоми Обучаемия за промени в Общите условия, като публикува в интернет сайта съобщение за измененията. Обучаемият се счита за обвързан от промените от момента на публикуването им.
Чл. 33. При възникнали противоречия между страните, те се решават чрез преговори и взаимни отстъпки, а при непостигане на съгласие – пред компетентния български съд.