Добре дошъл Гост!Вход

Общи условия

https://www.raabeonline.com/

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА РААБЕ БЪЛГАРИЯ
Чл. 1. Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията по предоставяне на онлайн и дистанционно обучение посредством уебсайт между РААБЕ България ЕООД - интернет сайт – www.raabeonline.com , ЕИК 121250175, адрес на управление: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, телефон за връзка 02/ 974 17 79, имейл service@raabebg.com – наричано ДОСТАВЧИК или РААБЕ, от една страна, и всеки регистриран участник в обучението, наричан ОБУЧАЕМ от друга.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 2. (1) РААБЕ публикува своите актуални Общи условия, цените и начините на плащане на официалната интернет страница– www.raabeonline.com.
(2) Общите условия на ДОСТАВЧИКА са задължителни за ОБУЧАЕМИЯ:
(3) Настоящите Общи условия представляват договор между ДОСТАВЧИКА и ОБУЧАЕМИЯ и регламентират условията и реда за участие в обучения, предоставени от ДОСТАВЧИКА чрез интернет сайта www.raabeonline.com. С регистрация за участие в Обучение ОБУЧАЕМИЯТ декларира в електронна форма, че се е запознал с настоящите Общи условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва. Електронното потвърждение се извършва чрез поставяне на отметка след клаузата „Запознах се с Общите условия и съм съгласен/а с тях“.
(4) Регистрацията представлява извършване на електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП). След записването на това електронно изявление на сървър на ДОСТАВЧИКА по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено, то се превръща в Електронен документ по смисъла на ЗЕДЕП.
(5) Договорът се счита за сключен между страните от момента на декларирането на приемането на Общите условия от ОБУЧАЕМИЯ и извършване на плащане до приключване на Обучението или отказ на участие на ОБУЧАЕМИЯ в него, съгласно клаузите в настоящите Общи условия.

УСЛУГИ НА ДОСТАВЧИКА
Чл. 3. Услугите, предоставяни от ДОСТАВЧИКА включват:
• Извършване на обучение по конкретно определена от ДОСТАВЧИКА тема, указана в съответната информационна интернет страница на Обучението, посредством специално разработени лекции, практически упражнения, учебни материали и други информационни ресурси.
• Достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, база данни, снимки и др., публикуване в интернет сайта и/или предоставени като част от учебния материал.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 4. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да предостави на ОБУЧАЕМИЯ електронен достъп до предлаганите информационни услуги при условия и ред, посочени в настоящите Общи условия.
Чл. 5. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да уведоми ОБУЧАЕМИЯ относно сроковете на обучението и начина за неговото провеждане.
Чл.6. ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време да изменя и/или допълва обучителните материали, както и да изменя, допълва или прекратява действието на настоящите Общи условия.
Чл. 7. ОБУЧАЕМИЯТ има право да участва в обучения на ДОСТАВЧИКА във вида и сроковете, уговорени между страните.
Чл. 8. ОБУЧАЕМИЯТ е длъжен да заплати дължимата такса за участие в обучението.
Чл. 9. ОБУЧАЕМИЯТ се задължава при използване на интернет сайта и учебните материали да не разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние или предоставя достъп на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, музика, фотографии, графики, видео и аудио материали, съобщения, както и всякакви други материали, които са част от обучението и платформата за дистанционно обучение.

УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 10. ОБУЧАЕМИЯТ заплаща таксата за обучение, указана в съответната информационна интернет страница на обучението или известена от ДОСТАВЧИКА по имейл, в срок от 7 работни дни след направена регистрация за обучение.
Чл. 11. В случай, че ОБУЧАЕМИЯТ не заплати таксата в посочения срок, регистрацията му за Обучението се счита за невалидна и се третира като отказ от участие в Обучението.
Чл. 12. Плащането се извършва по банков път по ред и условия указани от Доставчика.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 13. РААБЕ зачита неприкосновеността на личния живот на ОБУЧАЕМИЯ и гарантира максимална степен на защита на личните му данни. Политиката за защита на личните данни е публикувана тук. Тя е изготвена въз основа на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на лични данни. РААБЕ полага дължимата грижа за защита на личните данни на ОБУЧАЕМИЯ, станали известни при какъвто и да е начин. Това задължение отпада ако ОБУЧАЕМИЯТ е предоставил неверни данни.
Чл. 14. РААБЕ има право да използва предоставената от ОБУЧАЕМИЯ информация за предлагане на стоки и/или услуги на ОБУЧАЕМИЯ, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, в случай на изрично несъгласие от страна на ОБУЧАЕМИЯ.
Чл. 15. (1) При несъгласие от страна на ОБУЧАЕМИЯ с използване на предоставената от него информация по чл. 14 от този договор, същият може да направи отказ, като се свърже с ДОСТАВЧИКА по какъвто и да е начин, включително, но не само по посочените в чл. 1 от този договор телефон, адрес, имейл адрес и др.
(2) При спазване на действащото законодателство , клаузите на настоящите Общи условия и Политика за поверителност, ДОСТАВЧИКЪТ може да използва личните данни на ОБУЧАЕМИЯ единствено и само за целите, за които са предоставени.
(3) С приемането на тези Общи условия, ОБУЧАЕМИЯТ изразява своето изрично съгласие, ДОСТАВЧИКЪТ да обработва неговите лични данни, до които е получил достъп при сключването и изпълнението на договора, включително за предлагане на нови стоки и/или услуги на ОБУЧАЕМИЯ и за статистически цели.
(4) ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да не разкрива лична информация за ОБУЧАЕМИЯ и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са упълномощени да изискват и събрат такава информация при спазване на законово установените процедури, както и в други, посочени от закона случаи.

СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОСТЪПА
Чл. 16. (1) ДОСТАВЧИКЪТ спира достъпа до информационните и учебните услуги при наличието на следните обстоятелства:
• При наличието на непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства).
• За времето за техническа профилактика, за което ОБУЧАЕМИЯТ се уведомява предварително.
(2) ДОСТАВЧИКЪТ прекратява достъпа до информационните и учебните услуги в следните случаи:
• При съществено нарушение на разпоредбите на настоящите Общи условия от ОБУЧАЕМИЯ.
• При заявление от страна на ОБУЧАЕМИЯ.
• При изразено несъгласие от страна на ОБУЧАЕМИЯ с направени от ДОСТАВЧИКА промени в Общите условия, при което ДОСТАВЧИКЪТ дължи връщане на пропорционална част от заплатената такса.
• В 3 месечен срок след направено плащане за Обучение, като за начална дата се счита датата на постъпване на плащането в банкова сметка на Доставчика.

ОТКАЗ ОТ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Чл. 17.(1) ОБУЧАЕМИЯТ има право да се откаже от провеждането на обучението чрез писмено уведомяване, което изпраща на посочени от ДОСТАВЧИКА и-мейл адрес, факс номер или пощенски адрес, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.
(2) ОБУЧАЕМИЯТ дава своето изрично съгласие ДОСТАВЧИКЪТ да предостави обучението незабавно след заплащане на дължимата за Обучението такса, с което договорът ще бъде изпълнен и потвърждава, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен от ДОСТАВЧИКА.
(3) Когато ОБУЧАЕМИЯТ упражни правото си на отказ след като се е регистрирал за Обучението и е заплатил таксата за него, той дължи на ДОСТАВЧИКА пропорционалната сума на това, което действително му е било предоставено до момента, в който ОБУЧАЕМИЯТ е уведомил ДОСТАВЧИКА за упражняване правото на отказ.

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Чл. 18. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.
Чл. 19. При разногласия и възникнал спор ОБУЧАЕМИЯТ може да отнесе спора за алтернативно решаване пред помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите: https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya както и да подаде жалба на интернет страницата за онлайн решаване на спорове: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

АВТОРСКИ ПРАВА
Чл. 20. Всички учебни материали, както и елементи на съдържанието на интернет сайта, посредством който се извършва обучението, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, фотографии, графики, скици, презентации, видео и аудио материали и друга информация или елементи, представляват обект на авторското право под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Доставчика.
Чл. 21. Използването на учебните материали, както и съдържанието на интернет сайта, както и на всички обекти на права на интелектуална собственост, публикувани на интернет сайта е разрешено само във връзка с обучението на ОБУЧАЕМИЯ при запазване на всички обозначения по отношение на авторски и други права на интелектуална собственост.
Чл. 22. С приемането на тези Общи условия, ОБУЧАЕМИЯТ се задължава да не нарушава чужди права на интелектуална собственост при участие в обучението и ползване на интернет сайта.

КОМУНИКАЦИЯ
Чл. 23. Всички съобщения и уведомления, които страните си разменят следва да бъдат във писмена форма.
Чл. 24. Писмената форма се счита за спазена и когато те са отправени по факс, електронна поща, натискане на хиперлинк или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.
Чл. 25. Писмената форма се счита за спазена и когато ДОСТАВЧИКЪТ постави съответното съобщение или уведомление на видно място в интернет сайта. Съобщенията, поставени на видно място в интернет сайта се считат за получени от ОБУЧАЕМИЯ, без за това да е необходимо изрично потвърждение.

ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 26.(1) ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да промени едностранно тези Общи условия по всяко време чрез актуализирането им или ако промените са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Промените на общите условия влизат в сила незабавно, като ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да уведоми ОБУЧАЕМИЯ на посочения от него имейл адрес или адрес за кореспонденция за промяната в общите условия.
Всеки ОБУЧАЕМ може да намери актуалните Общи условия на ДОСТАВЧИКА за участие в онлайн и дистанционно обучение на интернет страница: www.raabeonline.com.

Версия: 2 от 01.12.2019 г.